Kategori: 4857 Sayılı İş Kanunu

4857 İş Kanunu Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler   Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. İşyerleri,

4857 İş Kanunu İş Sözleşmesi Türleri ve Feshi

İKİNCİ BÖLÜM İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi              Tanım ve şekil Madde 8 – İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.

4857 İş Kanunu Ücret

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ücret              Ücret ve ücretin ödenmesi Madde 32 – Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.  ––––––––––––––––– (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlülerin”, “özürlünün”, “Özürlü” ve “özürlüyü” ibareleri sırasıyla “engellilerin”, “engellinin”, “Engelli”

4857 İş Kanunu İşin Düzenlenmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İşin Düzenlenmesi   Çalışma süresi (1) Madde 63 – Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/7 md.; Değişik cümle: 4/4/2015-6645/36 md.) Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en

4857 İş Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği

BEŞİNCİ BÖLÜM İş Sağlığı ve Güvenliği              İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri Madde 77 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri (1) Madde 78 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)              İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması Madde 79 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)              İş sağlığı ve güvenliği kurulu Madde 80 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)              İş

4857 İş Kanunu Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftiş

YEDİNCİ BÖLÜM Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftiş Devletin yetkisi Madde 91 – Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır. (Ek fıkra: 13/2/2011-6111/77 md.) 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri

4857 İş Kanunu İdari Ceza Hükümleri

SEKİZİNCİ BÖLÜM İdari Ceza Hükümleri   İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık Madde 98 – (Değişik birinci fıkra: 15/5/2008-5763/8 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekiline, çalıştırılan her işçi için yüz Yeni Türk Lirası, (…) (1) 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren

4857 İş Kanunu Çeşitli Geçici ve Son Hükümler

DOKUZUNCU BÖLÜM Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler Yazılı bildirim Madde 109 – Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır. Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları Madde 110 –